Zásady ochrany osobních údajů pro registraci prodloužené záruky:

V souvislosti se směrnicí EU č. 95/46/ES ze dne 24.10.1995 a nařízením 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.04.2016, včetně dalších platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, (dále jen GDPR), vydává společnost Hilding Anders Česká republika a.s., IČ: 261 73 212, se sídlem Branská 329, 514 01 Jilemnice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2434, která je správcem osobních údajů zákazníků, kteří mají zájem o prodlouženou záruku některého vybraného zboží, (dále jen správce), tuto informaci k ochraně osobních údajů.

V případě zájmu zákazníků o poskytnutí prodloužené záruky některého nabízeného zboží prosíme o zaslání Vašeho výslovného a dobrovolného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů na email správce reklamace.cz@hildinganders.com, (dále též zvláštní souhlas). Bez poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže správce poskytnout zákazníkovi následnou prodlouženou záruku na vybrané druhy zboží.

Zároveň tímto zasláním Vašeho souhlasu vyjadřujete zájem i o zasílání marketingových akcí, obchodních sdělení (newslettery) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních partnerů, případně dalších třetích stran, Pro tento zde specifikovaný účel zpracuje správce Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmením adresa bydliště, datum narození, telefon, emailová adresa, IČ (v případě, že se jedná o podnikatele fyzickou osobu nebo právnickou osobu), případně údaje o transakční historii a bankovním účtu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány jednak za účelem plnění shora uvedených smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce. V souvislosti s poskytnutým souhlasem Vám může správce, případně jeho obchodní partneři, adresovat cílené obchodní nabídky, případně mohou Vás oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz.

Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů zaměstnanci. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je poskytli v souvislosti s registrací a následným poskytnutím prodloužené záruky na vybrané zboží správce, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů.

Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání, a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu.

Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje v souvislosti s tímto poskytnutým souhlasem jsou zpracovávány, vyžádat si kopii těchto údajů a právo na přenositelnost vybraných údajů. Dále má právo nechat nesprávné osobní údaje opravit, podat námitku a v určitých případech právo odvolat svůj souhlas nebo požádat o výmaz osobních údajů (pokud však tyto osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro shora uvedené plnění správce), což však znamená automatické zrušení poskytnuté prodloužené záruky na vybrané zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu zajišťujícími vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením.

Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová sdělení, atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů lze najít na webových stránkách správce). Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU. Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů.