Zásady ochrany osobných údajov pre registráciu predĺženej záruky:

V súvislosti so smernicou EÚ č. 95/46/ES zo dňa 24. 10. 1995 a nariadením 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. 04. 2016, vrátane ďalších platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (ďalej len GDPR), vydáva spoločnosť Hilding Anders Česká republika a.s., IČO: 261 73 212, so sídlom Branská 329, 514 01 Jilemnice, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2434, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov, ktorí majú záujem o predĺženú záruku niektorého vybraného tovaru (ďalej len prevádzkovateľ), túto informáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

V prípade záujmu zákazníkov o poskytnutie predĺženej záruky niektorého ponúkaného tovaru prosíme o zaslanie vášho výslovného a dobrovoľného súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov na e-mail prevádzkovateľa reklamace.cz@hildinganders.com, (ďalej tiež osobitný súhlas). Bez poskytnutia tohto súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemôže prevádzkovateľ poskytnúť zákazníkovi následnú predĺženú záruku na vybrané druhy tovaru.

Zároveň týmto zaslaním svojho súhlasu vyjadrujete záujem aj o zasielanie marketingových akcií, obchodných oznámení (bulletiny) o produktoch a službách prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, prípadne ďalších tretích strán. Na tento tu špecifikovaný účel spracuje prevádzkovateľ vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezviskom adresa bydliska, dátum narodenia, telefón, e-mailová adresa, IČO (v prípade, že ide o podnikateľa fyzickú osobu alebo právnickú osobu), prípadne údaje o transakčnej histórii a bankovom účte.

Tieto osobné údaje sa spracúvajú jednak s cieľom plniť hore uvedené zmluvné povinnosti, a jednak kvôli ochrane svojich práv vyplývajúcich z právnych predpisov a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. V súvislosti s poskytnutím súhlasom vám môže prevádzkovateľ, prípadne jeho obchodní partneri, adresovať cielené obchodné ponuky, prípadne vás môžu osloviť v rámci marketingových výskumov a analýz.

Prístup k osobným údajom zákazníkov má prevádzkovateľ a jeho zamestnanci, ktorí sú riadne preškolení a oboznámení s pravidlami ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov, ktorí ich poskytli v súvislosti s registráciou a následným poskytnutím predĺženej záruky na vybraný tovar prevádzkovateľa, a ďalej údaje z verejne dostupných záznamov a registrov.

Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané iba na čas, po ktorý existuje dôvod na ich uchovávanie a po ktorý je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Českej republiky. To znamená, že tieto osobné údaje sa budú uchovávať minimálne počas trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a ďalšie 4 roky po zániku zmluvného vzťahu, a to pre prípad sporov vyplývajúcich z plnenia podľa príslušnej objednávky zákazníkov či iného právneho dôvodu.

Zákazník má právo vedieť, aké osobné údaje v súvislosti s týmto poskytnutým súhlasom sa spracúvajú, vyžiadať si kópiu týchto údajov a právo na prenositeľnosť vybraných údajov. Ďalej má právo nechať nesprávne osobné údaje opraviť, podať námietku a v určitých prípadoch právo odvolať svoj súhlas alebo požiadať o vymazanie osobných údajov (ak však tieto osobné údaje nie sú naďalej nutné na hore uvedené plnenie prevádzkovateľa), čo však znamená automatické zrušenie poskytnutej predĺženej záruky na vybraný tovar.

Osobné údaje zákazníkov sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolu zaisťujúcou vhodnú ochranu spracúvania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením.

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená platným právnym predpisom. Spracúvaním osobných údajov zákazníkov môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa osobných údajov, a to na základe príslušnej zmluvy, ktorá sprostredkovateľa zaväzuje k rovnakej miere ochrany osobných údajov, akú poskytuje prevádzkovateľ. Niektoré osobné údaje je možné poskytnúť aj dodávateľom zaisťujúcim pre prevádzkovateľa služby (dodanie zásielok, marketingové oznámenia atď.), pričom zoznam prípadných sprostredkovateľov osobných údajov je možné nájsť na webových stránkach prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú poskytované mimo krajín EÚ. Zákazník má zároveň právo vzniesť pripomienky a námietky v oblasti spracúvania osobných údajov, a to jednak priamo voči prevádzkovateľovi, a jednak na Úrade na ochranu osobných údajov.